Engelli HaklarıHaberler

Askerlikte Engelli Olanlara Tazminat Ödenmesi Yönetmeliği Değiştirildi

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

Askerliğini Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31947

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1- 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik” ibaresi “25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “1076 sayılı Kanuna veya 1111” ibaresi “7179” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “1076 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 1111 sayılı Kanunun Ek 8 inci” ibaresi “25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 47 nci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1076” ibaresi “7179” olarak, aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Yedek subaylar” ibaresi “Yedek subay veya yedek astsubaylar” olarak, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kısa dönem erbaş ve er” ibaresi “Erbaş ve er” olarak değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “1111” ibaresi “7179” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “engelli hale gelmesi,” ibaresi “engelli hale gelmesi veya ölmesi,” olarak değiştirilmiştir.

“4) Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilen tabipler için askerliğe sevk edildikleri tarih ile temel askerlik eğitimi süresinin bitiş tarihi arasında meydana gelmiş olması,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Lojistik Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “anne ve baba” ibareleri “anne ve/veya baba” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları” ibaresinden önce gelmek üzere “personeline” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde ve aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Lojistik Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2) Veraset ilâmı, ölüm raporu,”

“(4) Kuvvet Komutanlıkları tarafından aşağıdaki belgeler temin edilir:

a) Engelli hale gelmede, terhis belgesi.

b) Ölüm halinde, vukuatlı nüfus kayıt örneği.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Lojistik Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığına” ibaresi ile yedinci fıkrasında yer alan “Sağlık Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

“(5) Tekemmül ettirilen dosya Kuvvet Komutanlıklarınca dizinli ve iki suret olacak şekilde ayrıca her dosya için EK-1’de yer alan kontrol formu düzenlenerek Tazminat Komisyonu Başkanlığının sekretarya hizmetini yürütmekle sorumlu Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar ise tekemmül ettirdikleri dosyaları doğrudan bağlı bulundukları komutanlığın personel başkanlığına gönderirler.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Millî Savunma Bakanlığı Tazminat Komisyonu, Personel Genel Müdürünün başkanlığında; Personel Genel Müdürlüğü, Askeralma Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarının temsilcilerinden oluşur. Başkan, toplantıya katılamaması durumunda yerine vekaleten birini görevlendirebilir. Komisyonda görev alacak temsilciler ilgili birimlerin teklifi üzerine Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakan oluru ile belirlenir.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı Tazminat Komisyonu, toplantıya katılan en kıdemli üyenin başkanlığında; Personel Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı, Personel İşlem Daire Başkanı, Personel İşlem Daire Başkanlığı Şehit Gazi Şube Müdürü/Nakdi Tazminat Şube Müdürü, Şehit Gazi Şube Müdürlüğü/Nakdi Tazminat Şube Müdürlüğü Tazminat İşlem Kısım Amiri/Koordinasyon Subayı ve Sağlık Veteriner Daire Başkanından oluşur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’indeki Kontrol Formunun (4) numaralı maddede yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından” olarak değiştirilmiş, (5) numaralı maddede yer alan “1111” ibaresi “7179” olarak, (6) numaralı maddede yer alan “1076” ibaresi “7179” olarak, aynı maddenin (a) bendinde yer alan “Yedek subay” ibaresi “Yedek subay/yedek astsubay” olarak, (c) bendinde yer alan “Kısa dönem erbaş ve er” ibaresi “Erbaş ve er” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye (c) bendine ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; aynı ekin Onay bölümünde yer alan “Personel Şube Müdürü” ibaresi “İlgili Kuvvet/Birlik Komutanlığınca Belirlenecek Birim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sindeki Karar Örneğinin ilk paragrafında yer alan “Nakdî” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “HUKUKİ NEDENLER” başlıklı ikinci kısmında yer alan “1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun EK-9 uncu/1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-8 inci” ibaresi “7179 sayılı Kanunun 47 nci” olarak değiştirilmiş, “SONUÇ” başlıklı dördüncü kısmında yer alan “ödenmesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “oybirliği/oyçokluğu ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

alomaliye.com

Yaşadıkça

Engelliler Haber ve Bilgi Sitesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu